Check and sign your child’s blue folder everyday

Hello Parents!

Please remember to check and sign your child’s blue folder everyday!

Hello Waalidiinta!

Fadlan xasuuso inaad saxdo oo saxeexdo faylka buluuga ah ee ilmahaaga maalin walba!

Ms. Chelsea’s Classroom News

ELA: Structure of a story

Character Point of view Math: Whole Numbers

Place Value Social Studies: Constitution and Rules Science: The Natural World Describing Objects

Ingiriisi: Qaab dhismeedka sheekada

Muuqaalka muuqaalka Xarafka Xisaab: Tirooyinka oo dhan

Qiime Geli Daraasaadka Bulshada: Dastuurka iyo Xeerarka Sayniska: Dunida dabiiciga ah

Qeexida walxaha

No School: September 3rd

September 28th

Iskuul la’aan: Septembar 3

Septembar 28

~ Ms. Chelsea

Leave a Comment